Written by Super User

โครงการบริการสาธารณประโยชน์

(General Social Welfare Project)
 
 
หลักการและเหตุผล
เพื่อทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ลำบาก และเป็นท่อพระพรในการนำความรักของพระเจ้าไปให้การช่วยเหลือผู้เดือดร้อนตามกำลังความสามารถของมูลนิธิฯ โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติการณ์ต่าง ๆ เช่นอุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม หรือภัยฉุกเฉินอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคล ครอบครัว หรือชุมชน  ให้สามารถฟื้นฟูชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน โดยมูลนิธิจะดำเนินงานอย่างประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่อให้บุคคล  ครอบครัว หรือชุมชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้สามารถผ่านพ้นภาวะยากลำบากในด้านความจำเป็นทางด้านร่างกาย จิตใจและสุขภาพอนามัย  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระภาครัฐ และเป็นการประสานน้ำใจแสดงความสามัคคีของคนในชาติ เป็นความสุขใจจากผู้ให้และเป็นโอกาสที่ได้ร่วมกันทำดีเพื่อถวายแด่ในหลวง    เพื่อให้ผู้ประสบภัยพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังของประเทศได้ต่อไป
 
กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ให้บริการ
บุคคล ครอบครัว ชุมชนที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยต่าง ๆ ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย
 
ระยะเวลาดำเนินงาน
เป็นโครงการเฉพาะยามฉุกเฉินในภาวะที่มีความเดือดร้อนหรือมีภัยพิบัติ
 
วิธีดำเนินงานโครงการ
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการนำความข่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัย ทั้งทางด้านเครื่องอุปโภค-บริโภค และปัจจัยจำเป็นต่อการดำรงชีพ  เอกสารสำคัญ  หรือนำทีมอาสาสมัครไปช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลสุขภาพ   การส่งมอบสิ่งของและปัจจัยหรืออื่นๆ
 
งบประมาณโครงการ
เป็นไปตามลักษณะและขนาดของการช่วยเหลือแต่ละครั้ง 
 
 
 
 
 
โครงการบริการสาธารณะประโยชน์(ที่ผ่านมา) อาทิ
 
ก.ช่วยเหลือครอบครัวที่เจ็บป่วย,ยากจน ถูกทอดทิ้ง
    1.ครอบครัวยายหอม โพธิ์เทศ อายุ 90 ปี อยู่ที่บางหญ้าแพรก  สมุทรสาคร   เนื่องจากยากจนและไม่มีผู้อุปการะ เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค  พร้อมประสานงาน สำนักงานอบต.พื้นที่ดูแลต่อ
    2.ครอบครัวนางวิไล เรืองเดช อายุ 70 ปี  อยู่ริมทางรถไฟสายปากน้ำ  คลองเตย กรุงเทพฯ  ที่ยากจนและขาดแคลลน
เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
    3.ครอบครัวเด็กชายฉัตรชัย หิริโอ อายุ 11 ปี   อยู่กับนายช่วย หิริโอ อายุ 74 ปี  และนายชัด  หิริโอ พ่ออายุ 43ปี   ตำบลสระแก้ว  ลาดยาว นครสวรรค์ โดยเด็กชายฉัตรชัยพิการจากผลผิดพลาดจากการรักษา ทั้งหมดยากจน   ขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในครอบครัว    ตัวแทนมูลนิธิฯเยี่ยมเยียน,มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคพร้อมทุนการศึกษาเด็ก 2 คน(อายุ 11และ 6ขวบ)  การแนะนำอาชีพที่เหมาะสมให้บิดาและปู่ และขุดบ่อน้ำบาดาลสำหรับการบริโภคของประชาชนในหมู่บ้าน
    4.ครอบครัวนายแกละ(เผือก) รอดอำพา  อายุ 75 ปี ถนนติวานนท์  นนทบุรี อาชีพรับจ้างถีบสามล้อแต่เนื่องจากอายุมากไม่มีแรงถึบ   เป็นครอบครัวที่ไม่มีบ้านพัก อาศัยทำเพิงในที่ดินผู้อื่น  อยู่กับภรรยาอายุ 54 ปี ความจำเสื่อม+เป็นโรคลำไส้รุนแรง  ลูกสาวที่ป่วยหนักทางประสาท 1 คน และลูกสาวอีก 1 คนเข็นรถขายอาหาร  รายได้ไม่เพียงพอต่อการกินอยู่ของ 4 คน มูลนิธิฯได้ทำการเยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค  จัดหาห้องเช่าใหม่ที่ถูกสุขลักษณะ  ช่วยอุปกรณ์อาชีพรถเข็นขายอาหาร   และประสานงานเพื่อให้ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
    5.ครอบครัวคุณตามานิตย์  พรหมประเสริฐ  อายุ 82 ปี  ถนนด่านสำโรง  สุมทรปราการ ภรรยาต้องโทษอยู่ในเรือนจำ  ปัจจุบันอยู่คนเดียว  ร่างกายอ่อนแอ ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้  ชาวบ้านช่วยกันส่งเสียอาหารและให้ใช้น้ำประปา ไฟฟ้า  ได้เยี่ยมเยียน ,มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และยารักษาโรค และประสานงานให้ประชาสงเคราะห์ดุแลต่อเนื่อง
    6.ครอบครัวคุณยายจำลอง  แจ่มสมบูรณ์ อายุ 74 ปี อาศัยอยู่ในเพิงชั่วคราว สำโรงเหนือ สมุทรปราการ อยู่กับหลาน 1 คน อายุ 8 ปี  และเด็กหญิงอีก 1 คนที่มีคนเอามาทิ้งไว้   ได้เยี่ยมเยียน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคมอบยารักษาโรค ติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อขอเอกสารสำคัญของครอบครัวโดยเฉพาะสูจิบัตรเด็ก 2 คน  และซ่อมแซมเพิงพักอาศัยให้ใช้งานได้
    7.คุณยายบู่ แก้วน้ำมิตร  อายุ 79 ปี  อยู่บางหญ้าแพรก สมุทรสาคร ป่วยเป็นอัมพาต  อยู่กับหลานยาย 1 คน  สภาพบ้านเก่าทรุดโทรม  เครื่องนอนเก่า-ขาด  มูลนิธิฯได้เยี่ยมเยียน มอบอุปกรณ์เครื่องนอน  จัดเทพื้นบ้านชั้นล่าง  ซ่อมหลีงคาบ้าน  ทำรางน้ำฝนเพื่อรองรับน้ำไว้ใช้  และประสานงานจัดหาทุนการศึกษาให้กับหลาน
    8.ครอบครัวนางวาสนา  ดีมาก  หมู่บ้านชวนชืน  ปทุมธานี  มีลูกเล็ก 2 คน โดยลูกคนที่สองเพิ่งคลอดแยกกับสามี  ไม่มีญาติดูแล  ช่วยเหลือโดยมอบนมผงให้เด็ก 2 คน  และมอบเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงที่ลูกอ่อนทำงานไม่ได้
    9.ครอบครัวนายสมพงษ์  แก้วสุวรรณ  อินทร์บุรี  สิงห์บุรี พิการแขน ขาจากอุบัติเหตุห้องสารเคมี อยู่กับนางบุญเรืออายุ 75 ปี  ได้ช่วยเหลือจัดหาอาชีพที่เหมาะสมกับคนพิการและผู้สูงอายุให้ทำที่บ้าน  ติดต่อสถานพยาบาล และสถานสงเคราะห์เพื่อดูแลความเป็นอยู่
ครอบครัวนายมนูญ  ตระกูลปาน อายุ 58 ปี อินทร์บุรี  สิงห์บุรี  เมื่อ23ปีที่แล้วประสบอัคคีภัยจนบ้านพัก มอดไหม้หมด  นายมนูญช๊อกกลายเป็นคนบ้า  อาศัยเพิงบ้านคนอื่น ไม่นุ่งห่มเสื้อผ้า  ได้ช่วยเหลือโดยการประสานงานให้หน่วยงานราชการรับอุปการะเนื่องจากเคยเป็นราชการอาชีพครู
    10.ครอบครัวนางอุไร กุลป่า อายุ 54 ปี  บ้านไร่  ลาดยาว นครสวรรค์ ป่วยด้วยโรคข้อกระดูกเสื่อม ต้องมีของพยุงร่างกายให้ลุก/เดิน ไม่สามารถประกอบอาชีพ  อยู่กับลูกชายดช.วิรัตน์ รอดเมือง อายุ 11 ปี และหลาน ดช.สงกรานต์ บางเอี่ยม (ลูกของลูกสาวทิ้งไว้ให้เลี้ยง) เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค  ชุดนักเรียน  อุปกรณ์การเรียน  อุปกรณ์เครื่องนอน  ยารักษาโรค  พร้อมติดต่ออบต.ให้มาช่วยเหลือทันที และประสานงานโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ให้ได้รับการรักษาต่อเนื่อง
    11.ครอบครัวนายสุรัตน์ นางทองหลอม  ก้อนจันทร์เทศ อายุ 57และ 55 ปี อยู่บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์  นายสุรัตน์รับจ้างทั่วไป นางทองหลอมเป็นโรคกระดูก ทำงานไม่ได้  บ้านที่พักปลูกสร้างบนที่ดินที่ชาวบ้านให้ใช้ชั่วคราว น้ำ-ไฟเพื่อนบ้านให้พ่วงใช้  อยู่กับนายเฉลียวลูกชายวัยหนุ่มที่ประสบอุบัติเหตุจนทำให้ร่ายกายพิการตลอด  กับหลาน(ที่ลูกเอามาทิ้งไว้ให้แล้วไม่เคยกลับมาดูแล) 2 คนอายุ 8 และ 6 ปี  แนวทางการช่วยเหลือคื่อการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค อุปกรณ์การเรียน  ติดต่อหน่วยงานราชการเพือดุแลคนพิการและผู้สูงอายุ 
    12.ครอบครัวนายบุญมา บัวผา และยายจันที วงศ์โสภา อายุ 75 และ 78 ปี ทับกวาง  แก่งคอย สระบุรี ทั้งคู่ประสบอุบัติเหตุ ร่างกายไม่สมประกอบ  ไฟไหม้บ้าน เอกสารราชการต่าง ๆ ถูกเผา  จึงไม่มีเอกสารราชการเพื่อขอรับสิทธิ์การช่วยเหลือจากราชการ   มีชีวิตอยู่โดยการช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านทุกอย่าง ทั้งทางด้านอาหารและอื่น ๆ   ได้พบปะเยี่ยมเยียน มอบอาหาร  เครื่องอุปโภค-บริโภค  หนุนใจให้เพื่อนบ้านรักษาคุณความดีช่วยกันดูแลคู่ตา-ยายต่อไป  และติดต่อหน่วยงานราชการให้เข้ามาช่วยเหลืออย่างเป็นกิจลักษณะและต่อเนื่อง
    13.ครอบครัวยายล้ำ  นกขุนทอง อายุ 80 กว่าปี  อยู่บ้านโป่ง ราชบุรี  อาศัยอยู่บ้านเพิงริมทางถนนหลวงกับลูกสาวชื่อนางสาวอัมพรที่ถูกสามีทิ้ง มีลูกน้อย 2 คน  ทั้ง 4 ชีวิตประทังชีพด้วยรายได้จากอัมพรที่รับจ้างตัดข้าวโพดวันละ 50 บาท แต่อัมพรก็ประสบอุบัติเหตุรถล้มขาซ้ายหักรับจ้างทำงานไม่ได้  นอกจากมูลนิธิฯได้ไปเยียมเยียน มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแล้ว  ได้ติดต่ออบต.เพื่อผลักดันการช่วยเหลือด้านที่พัก นมเด็ก และการเรียนเด็กอย่างต่อเนื่องต่อไป
    14.ครอบครัวนายเบิ้ม  ฤทธิ์เดช อายุ 53 ปี ป่วยเป็นอัมพาตซึกขวาตลอด อยู่กับยายยัน  ฤทธิ์เดช  อายุ 87 ปี   ทั้งคู่ต้องการความช่วยเหลือด้านการรักษาจากโรงพยาบาล ซึ่งได้ประสานงานให้แล้ว
    15.คุณยายระเบียบ  เอกทัตน์ อายุ 77 ปี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับจ้างล้างชามก๋วยเตี๋ยวเพื่อแลกอาหารประจำวัน  ได้ไปเยียมเยียน มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินจำนวนหนึ่ง
    16.นางผิน เพ็ญกระจ่าง อายุ 87 ปี อยู่ที่พระนครศรีอยุธยา  ได้ไปเยียม ช่วยเหลือเบื้องต้นโดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินจำนวนหนึ่ง
    17.มิย.2009 สนับสนุนการจัดซื้อรถเข็นคนพิการนายกรีฑา ยิ่งถาวร  ที่อยู่ประเวศน์ กรุงเทพฯ
    18.กพ.2010 มอบเงินซ่อมแซมบ้านที่ถูกเพลิงไหม้ของครอบครัวนายทองสุข ยานะจิคร แม่สรวย เชียงราย
 
ข.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ, โรงเรียนกันดาร, ทัณฑสถาน
    1. อุทกภัยและวาตภัย ในหมุ่บ้านมาบอำมฤต จังหวัดชุมพร  โดยการนำทีมอาสาสมัครหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
       ในมูลนิธิฯตรวจสุขภาพด้านอายุรกรรม ทันตกรรม พร้อมมอบถุงยังชีพ และทุนบางส่วนเพื่อฟื้นฟู่อาชีพ
    2. 20 กย.1997 อุทกภัยบ้านตากแดด จังหวัดชุมพรให้บริการตรวจ-รักษาอายุรกรรม ทันตกรรมและถุงยังชีพ
    3. 19 สค.2000 อุทกภัยบ้านกุดสระ จังหวัดอุดรธานี บริการตรวจ-รักษาอายุรกรรม ทันตกรรมและถุงยังชีพ
    4. 27 ตค.2001 อุทกภัยบ้านน้ำก้อ หล่มสักเพชรบูรณ์ บริการตรวจ-รักษาอายุรกรรม ทันตกรรมและถุงยังชีพ
    5. 30 ธค.2004-2 มค.2005 ธรณีพิบัติซีนามิ ตะกั่วป่า พังงาน ให้บริการตรวจสุขภาพและถุงยังชีพ
    6. 24 กค.2005  ทัณฑสถานกลาง อ.เมือง ชลบุรี  ให้บริการตรวจ-รักษาสุขภาพอายุรกรรม ทันตกรรม
    7.  17 มิย.2006 อุทกภัยบ้านด่านนาขาม อุตรดิตถ์ ให้บริการตรวจ-รักษาสุขภาพด้านอายุรกรรม ทันตกรรม  
         พร้อมมอบถุงยังชีพ และนมผงสำหรับเด็ก
    8.  23 กย.2006 ทัณฑสถานหญิงคลองไผ่  นครราชสีมา  ให้บริการตรวจ-รักษาอายุรกรรม ทันตกรรม
    9.  24 กย.2006 ทัณพสถานชายเขาพริก นครราชสีมา   ให้บริการตรวจ-รักษาอายุรกรรม ทันตกรรม
    10. 23 ตค.2006  อุทกภัยพระนครศรีอยุธยา  นำถุงยังชีพมอบให้
    11. 5 พย.2006  อุทกภัยบ้านท่าช้าง จันทบุรี  มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค  ช่วยซ่อมแซมบ้านที่เสียหาย
    12. 20 มค.2007  อมก๋อย  เชียงใหม่ ให้บริการตรวจ-รักษาสุขภาพอายุรกรรม ทันตกรรม มอบอุปกรณ์การ
         เรียน ชุดนักเรียนชาย-หญิง อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาจำนวนหนึ่ง กับโรงเรียนบ้านเปียงยาง          
    13. 25 มีค.2007  บ่อเกลือ น่าน ให้บริการตรวจ-รักษาสุขภาพด้านอายุรกรรม ทันตกรรม พร้อมมอบอุปกรณ์
         การเรียนกับนักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า
    14. 18 สค.2007 ทัณฑสถานชายเขาพริก สีคิ้ว นครราชสีมา  ให้บริการตรวจ-รักษาอายุรกรรม ทันตกรรม
    15. 25 ตค.2008  อุทกภัย อ.เมือง  อ.บางกระทุ่ม  อ.วังทอง  พิษณุโลก  มอบถุงยังชีพ  503 ครอบครัว
    16. 20 มิย.2009  ทัณฑสถานหญิง อ.เมือง ชลบุรี ให้บริการตรวจ-รักษาด้านทันตกรรม ถอนฟัน-ขูดหินปูน
     พร้อมมอบเครื่องอุปโภค(ชุดชั้นใน ผ้าอนามัย แผ่นซึบซับ) 
    17. 20 มีค.2010  ทัณฑสถานหญิง อ.เมือง ชลบุรี ให้บริการตรวจ-รักษาด้านทันตกรรม ถอนฟัน-ขูดหินปูน
     พร้อมมอบเครื่องอุปโภค(ชุดชั้นใน ผ้าอนามัย แผ่นซึบซับ) 
    18.4 ธค.2010 อุทกภัยสะแกกรัง อุทัยธานี บริการตรวจ-รักษาอายุรกรรม ทันตกรรม พร้อมมอบถุงยังชีพ
 
ค. ช่วยเหลือเด็กเล็ก,เด็กและเยาวชนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง หรือทุนการศึกษา 
    1.  มิย.2007 เข้าไปช่วยเหลือ “ดญ.พู่”(นามสมมุติ) อายุ 14 ปี   ที่ถูกมารดานำมาฝากไว้กับครอบครัวหนึ่ง
        ตั้งแต่แบเบาะแล้วมารดาก็สูญหายไปไม่เคยมาติดต่อ   หญิงผู้รับเลี้ยงดญ.พู่ มีอายุมากขึ้นไม่สามารถจะ
        ดูแลต่อ ประกอบกับในครอบครัวได้มีผู้ชายที่เป็นเขยและญาติชายหลายคน  อันเป็นภาวะเสี่ยงอย่างมาก
        ต่อ ดญ.พู่  มูลนิธิฯได้รับอุปการะ และนำส่งให้อบู่ในบ้านพักเด็กหญิงที่ปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม่
    2. สค.2007- กพ.2009  “ดญ.ตู่”(นามสมมุติ)อายุ 14 ปี   ที่ประสบเหตุตั้งครรภ์เพราะเพื่อนนักเรียนหลอก
        อยู่ห้องเช่าร่วมกับบิดา (68ปี) แม่แยกไปมีสามีใหม่  ฐานะยากจน      มูลนิธิฯได้เข้าไปดูแลความเป็นอยู่
        ให้คำปรึกษาเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นแม่ และค่าใช้จ่ายขณะตั้งครรภ์จนคลอด จน ดญ.ตู่ได้กลับ
        เข้าเรียนหนังสืออีกครั้ง พร้อมลูกที่ได้ยายกลับมาดูแล
    3. พย.2007 สนับสนุนทุนการศึกษา นายวิฑุรย์ วงศ์ประเสริฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
     
         
 
***********************

 

Category: