Written by Super User


โครงการส่งเสริมการศึกษา

Project for Education
 
 
 
ความเป็นมาและหลักการเหตุผล
จากที่มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา เริ่มดำเนินงานลงพื้นที่ตั้งแต่ปี ค.ศ.1986 เป็นต้นมา   ได้พบเห็นและรับทราบในปัญหารวมทั้งความต้องการต่าง ๆ ของประชาชน    มูลนิธิฯจึงได้ขยายงานเป็นโครงการต่าง ๆ เพื่อรองรับ  โดยมาจากภาระใจและกำลังที่มูลนิธิฯจะสามารถดำเนินการได้ เพื่อแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการดูแลทุกข์สุขความเป็นอยู่พลเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ  อันได้แก่ งานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า โครงการเอเดนช่วยเหลือเกษตรกร  โครงการเพื่อคนพิการ  โครงการเพื่อผู้สูงอายุ  โครงการบริการสาธารณประโยชน์ทั่วไป  ซึ่งเป็นโครงการเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาหรือแก้ไขปัญหา  และมูลนิธิฯตระหนักว่านอกจากการแก้ไขและบรรเทาปัญหาแล้ว การป้องกันและการระงับเหตุอันก่อเกิดปัญหาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาบุคคลากรโดยเฉพาะในวัยเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญยิ่งของประเทศชาติในอนาคต  มูลนิพันธกิจสัมพันธ์เมตตาเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  เฉพาะในระดับปฐมวัยและประชาชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาที่อาศัยอยู่ในชนบทหรือท้องถิ่นห่างไกลความเจริญ มูลนิธิฯจึงตั้งใจที่จะจัดให้มีสถาบันการศึกษาระดับเริ่มต้นเพื่อเด็กและเยาวชน  รวมท้งห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งสะสมความรู้ให้กับชุมชน
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสรืมการศึกษา
เพื่อสร้างโอกาสและศักยภาพในการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย  โดยการใฃ้ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา  อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยในชนบทจำนวนหนึ่งที่จะเติบโตเป็นนักศึกษาและประชาชนที่มึคุณภาพต่อไป
 
ระดับชั้นการศึกษาและห้องสมุดในระยะแรก
เริ่มต้นจากชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษา  และห้องสมุดขนาดมาตรฐานต่อชุมชนจำนวน 1 แห่ง  คือ
 
 
 
 
1. โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน (ChiangKham Christian School)
    สถานที่ตั้ง  เลขที่ 140 หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา
    หลักสูตร    เปิดสอนหลักสูตร 2 ภาษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6  
 
 
 
 
 
 
2. ห้องสมุดประชาชนบ้านสบแวน  (Baan SobVaen Public Library)
    วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งความรู้ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
    สถานที่ตั้ง  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา
 
 
 
Category: