Written by Super User
โครงการเอเดน
Eden’s  Project
 
 
 
 1. หลักการ และวัตถุประสงค์โครงการเอเดน
    จากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อคนยากคนและผู้ด้อยโอกาส  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ห่างไกล
    ความเจริญ  ชาวเขา และชนกลุ่มน้อย   ซึ่งมีรายได้หลักจากอาชีพทางด้านเกษตรกรรม   แต่ขาดแคลนเงินทุน  
    ไม่มีความรู้-ความเข้าใจต่อการทำเกษตรกรรมแผนใหม่ที่จะนำมาซึ่งรายได้ที่เพียงพอในการเลี้ยงดูตนเองและ
    ครอบครัว    “โครงการเอเดน” จึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือทั้งด้านทุนทรัพย์และความรู้/ทักษะให้กับเกษตรกลุ่มนี้
    เพื่อพัฒนาผลิตผลเกษตรมีรายได้เพียงพอต่อตนเอง/ครอบครัว และนำมาซึ่งการพัฒนาสังคมและประเทศ
 
 
   
 

2. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
    เกษตรกรที่ยากจนและด้อยโอกาส ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

3. ระยะเวลาดำเนินงาน
    ระยะเวลาแต่ละโครงการขึ้นอยู่กับชนิดและแบบของเกษตรกรรม  เช่น เวลาในการปลูกข้าวจนถึงการเก็บเกี่ยว
    หรือการปลูกพืชผลอื่น ๆ  หรือการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ  หรือการทำอุตสาหกรรมขนาดย่อมนั้น ๆ     
 
 
 

4. หลักการและวิธีดำเนินงาน
    4.1 ศึกษาข้อมูลและความเป็นไปได้ของโครงการเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ได้รับการติดต่อ
         เพื่อขอรับการสนับสนุน
    4.2 มอบหมายระเบียบการและข้อตกลงเพื่อดำเนินการร่วมกัน
    4.3 ให้ทุนสนับสนุนและควบคุมโครงการให้บรรลุผลตามระเบียบการาและข้อตกลงต่าง ๆ 

5. งบประมาณ
    ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ / รูปแบบ  และประเภทของเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรมขนาดย่อมนั้น ๆ 
 
 

6. การดำเนินงานที่ผ่านมา  

ลำดับ

ลักษณะโครงการ

พื้นที่โครงการ

01

เกษตรกรรม  ทำนาดำ

พื้นที่โครงการ 30 ไร่

หมู่บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ  ตำบลเวียงบางคำ

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

02

เกษตรกรรม  ทำไร่ข้าวก่ำ

พื้นที่โครงการ 7 ไร่

หมู่บ้านกิ่วจำปี ตำบลป่าแดด  อำเภอแม่สรวย

จังหวัดเชียงราย

03

เกษตรกรรม  ทำไร่ข้าวก่ำ

พื้นที่โครงการ 7 ไร่

หมู่บ้านกิ่วจำปี ตำบลป่าแดด  อำเภอแม่สรวย

จังหวัดเชียงราย

04

เกษตรกรรม  ทำไร่ข้าวก่ำ

พื้นที่โครงการ 7 ไร่

หมู่บ้านกิ่วจำปี ตำบลป่าแดด  อำเภอแม่สรวย

จังหวัดเชียงราย

05

เกษตรกรรม -  เลี้ยงหมู

จำนวนหมูพันธุ์แรก 2 ตัว

หมู่บ้านป่าดู่  ตำบลป่าซาง  อำเภอแม่จัน

จังหวัดเชียงราย

06

เกษตรกรรม  ทำไร่ข้าวก่ำ

พื้นที่โครงการ 7 ไร่

หมู่บ้านป่าดู่  ตำบลป่าซาง  อำเภอแม่จัน

จังหวัดเชียงราย

07

เกษตรกรรม  ทำไร่ข้าวก่ำ

พื้นที่โครงการ 7 ไร่

หมู่บ้านป่าดู่  ตำบลป่าซาง  อำเภอแม่จัน

จังหวัดเชียงราย

08

เกษตรกรรมปลูกดอกคำปูจู

พื้นที่โครงการ 2 ไร่ 2 งาน

หมู่บ้านป่าดู่  ตำบลป่าซาง  อำเภอแม่จัน

จังหวัดเชียงราย

09

เกษตรกรรม  เลี้ยงปลา

ขนาด 3x8 เมตร x 4 บ่อ

หมู่บ้านสบแวน   ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

10

เกษตรกรรม  ไร่ถั่วลิสง

และกระเทียม

หมู่บ้านทุ่งกระเทียม ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง

จังหวัดพะเยา

11

เกษตรกรรม-ปลูกพื้ชหมุนเวียน(ขิง-ถั่วลิสง) พื้นที่โครงการ 5 ไร่

หมู่บ้านทุ่งกระเทียม ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง

จังหวัดพะเยา

12

อุตสาหกรรมขนาดย่อม

เย็บผ้าจักรโพ้ง

หมู่บ้านทุ่งกระเทียม ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง

จังหวัดพะเยา

13

งานเกตรกรรมแปลงผักสวนครัว

ทำร่วมกับชาวบ้าน 6 ครอบครัว ในตำบลหนองแวงอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อเป็นการสาธิตและแบบอย่างเกษตรพอเพียงขยายสู่ครอบครัวอื่นๆ

14

งานเกษตรเลี้ยงปลา. เลี้ยงไก่

เลี้ยงหมู, เลี้ยงเป็ดและจิ้งหรีด

15

ทำนาข้าวตัวอย่าง 15 ไร่

ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

16

ไร่มันสัมปะหลังสาธิต 4 ไร่

ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

17

ไร่อ้อยสาธิต 4 ไร่

ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

18

สวนยางพารา (อายุ 5-6 ปี พร้อมเปิดหน้ายางให้ผลผลิต)15ไร่

ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

19

งานเกษตรเลี้ยงปลาดุก เพื่อเป็นอาหารและจำหน่ายในชุมชน

ชุมชนอิสลาม ถนนพัฒนาการซอย 20  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรหรือชาวบ้านผู้ประกอบอุตสาหกรรมขนาดย่อยที่ประสบปัญหาใน
    การประกอบอาชีพทั้งด้านทักษะความรู้  ทุนทรัพย์ หรือตลาดเพื่อจำหน่าย  ให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและ
    มีอาชีพได้ใหม่ เพื่อสามารถมีกำลังในการดูแลตนเอง ครอบครัว  ตลอดจนมีส่วนในการพัฒนาชุมชน สังคม
    และกำลังพัฒนาประเทศได้ในที่สุด
 
 
Category: