Written by Super User

 

ปัจจุบันแพทย์แผนไทยเป็นที่นิยมและรู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากกระแสความตื่นตัวของประชาชนที่หันมาให้ความสนใจด้านการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก่อนที่ร่างกายจะเจ็บป่วยหรือเป็นโรคร้ายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วิธีที่พึ่งพาธรรมชาติมากขึ้น  ดังนั้นแพทย์แผนไทยจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้นิยมดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งส่งผลให้สถาบันการสอนตลอดจนธุรกิจการบริการแพทย์แผนไทยได้ขยายตัวเพิ่มจำนวนมากขึ้น    อย่างไรก็ตามแม้ความนิยมจะสูงมากขึ้นแต่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนไทยนั้นยังมิได้มีอย่างเพียงพอ   แต่มักมีการนำความเชื่อทางไสยศาสตร์ เวทมนต์คาถาเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ   ซึ่งนับเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการเข้าถึงทั้งบริการและการศึกษาเพื่อนำมาเป็นวิชาชีพ      มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตาได้เล็งเห็นความสำคัญและโอกาสในการพัฒนาและจัดตั้งงานด้านแพทย์แผนไทย   ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะทางด้านการแพทย์แผนไทยที่เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามหลักวิชาการจากสถาบันการศึกษาที่ถูกต้อง
 
 
 
 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
1. เป็นศูนย์กลางการฝึกสอนบุคคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพออกสู่ตลาด เพื่อเป็นท่อพระพรและนำความสุข มีสุขภาพกาย ใจและจิตวิญญาณที่ดี
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสาธารณสุข
3. ส่งเสริมให้บุคคลได้ดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการแพทย์แผนไทยและการออกกำลังกายโดยการยึดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องรวมทั้งการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษา
4. พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะและพื้นฐานด้านการแพทย์แผนไทย การค้นหาศักยภาพ การหนุนจิตชูใจผู้ที่
รักงานด้านนี้  ซึ่งนอกจากจะเพื่อส่งเสริมสุขภาพตนเองแล้ว ยังสามารถพัฒนาเป็นงานอดิเรก หรือถึงขั้นพัฒนาสู่การมีอาชีพ 
 
 
 
ขั้นตอนวิธีดำเนินการ
1. ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์พันธกิจแพทย์แผนไทย
2. จัดตั้งให้มีศูนย์พันธกิจแพทย์แผนไทยที่สามารถปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ได้จริง
3. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการสอนและให้บริการสุขภาพด้านแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย
4. จัดบริการด้านวิชาการ ฝึกอบรม และการให้บริการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและการใช้สมุนไพร
 
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีศูนย์พันธกิจแพทย์แผนไทยที่เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนการรียนรู้และให้บริการสุขภาพด้วย
วิชาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ตลอดจนวิธีการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ หรืออื่น ๆ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
2. เกิดการเรียนรู้และการให้บริการสุขภาพ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทย โดยส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นอาชีพการแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขในกลุ่มผู้สนใจด้านนี้
3. สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การแพทย์แผนไทย มีส่วนในการรับใช้ในการถ่ายทอดต่อด้านความรู้  การหนุนจิตชูใจพี่น้อง  การใช้เวลาร่วมกันเพื่อกิจกรรรมด้านสุขภาพและการมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพจนสู่การประกอบอาชีพสำหรับบางคน  
4. สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การแพทย์แผนไทยมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกาย  อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
 
**************************************

 

Category: