มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา
Compassion of Christ Mission Foundation
 
 
“องค์การพันธกิจสัมพันธ์เมตตา” ก่อตั้งในปี ค.ศ.1986 โดยศาสนาจารย์ ดร.วีรชัย โกแวร์ และคณะเป็นผู้เริ่มต้น เพื่อเป็นองค์กรคริสเตียนที่ทำงานด้านสาธารณกุศล   เริ่มต้นพันธกิจด้วยภาระใจและความห่วงใยต่อปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัย  อนาคตทางการศึกษา วิถีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในที่ต่าง ๆ ของสังคมไทย   เริ่มภาระกิจงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และขยายงานด้านการพัฒนาและสังคมสงเคราะห์ในอีกหลายด้านจนถึงปัจจุบัน   ทั้งนี้เพื่อนำความอยู่ดีมีสุข ชีวิตที่มีคุณภาพ การแบ่งปันความช่วยเหลือเกื้อกูนจากผู้ที่มีโอกาสดีกว่า  เป็นท่อพระพรในการนำความรัก ความเมตตาตามแบบอย่างองค์พระเยซูคริสต์ไปสู่ผู้คนที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ชุมชนที่ห่างไกลความเจริญซึ่งความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ทั่วถึง  โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา  ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาและมีศักดิ์ศรี คุณค่าในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน
 
มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา”  จดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ.2000 ลำดับที่ กท.961 ปัจจุบันดำเนินงานพันธกิจสังคมบริการ 7 โครงการ ประกอบด้วย

1.สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า  (Project for the Orphans)
ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นบ้านพักถาวรสำหรับเด็กและเยาวชนที่กำพร้า ด้อยโอกาส หรืออยู่ในภาวะเสี่ยง
1.1สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนบ้านร่มเย็นเชียงคำ (House of Grace Chiang-Kham)
เลขที่ 96/1 บ้านสบแวน  หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา
1.2ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนบ้านร่มเย็นวานรนิวาส (House of Grace Wanonniwat)
เลขที่ 66 บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 13 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 
2.โครงการเพื่อสุขภาพ (Project for Health Care)
เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยให้กับประชาชนที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย
2.1โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (Medical Mobile Clinic)
ทีมอาสาสมัครพร้อมรถบัสหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อบริการรักษาสุขภาพให้กับประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสในชนบท ชุมชนแออัด 
หรือท้องถิ่นห่างไกลความเจริญในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆทั่วประเทศไทยจากทีมงานแพทย์แผนปัจจุบัน
2.2พันธกิจแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Health Care)
อีกทางหนึ่งของการรักษาสุขภาพ การส่งเสริมอาชีพ ด้วยวิถีภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยที่ถูกต้องด้วยการฝึกฝน การให้ความรู้  ด้านการปฏิบัติตน การรักษาด้วยสมุนไพร
 
3.โครงการส่งเสริมการศึกษา (Project for Education)
มากกว่าการแก้ไขและบรรเทาปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น การส่งเสริมพัฒนาบุคคลากรในด้านการศึกษานับว่าเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต  เฉพาะอย่างยิ่งในถิ่นฐานชนบทที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา  โดยมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตาจัดให้มี
3.1โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน (ChiangKham Christian School) เลขที่ 140 หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
3.2ห้องสมุดประชาชนบ้านสบแวน  (Baan SobVaen Public Library)
เพื่อเป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ให้กับประชาชน และนักเรียน นักศึกษาในท้องถิ่น ตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
4.โครงการเพื่อผู้สูงอายุ (Project for the Aged)
บ้านพักถาวรสำหรับผู้สูงอายุชายและหญิง  ในที่ดินเบื้องต้น 20 ไร่ (Glory Land)ในตำบลจันทึกอำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
5.โครงการเพื่อคนพิการ (Project for the Disabled)
เพื่อช่วยเหลือคนพิการทั้งทางด้านการให้กำลังใจ  การศึกษา  ช่วยค้นหาศักยภาพและฝึกฝนอาชีพที่เหมาะสม พร้อมการจัดหาที่พักอาศัยตลอดจนปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต
 
6.โครงการเอเดน (Eden’s Project)
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านปัจจัย อุปกรณ์ ความรู้ หรือทุนในการประกอบอาชีพ
 
7.โครงการบริการสาธารณประโยชน์ (General Social Welfare Project)
การช่วยเหลือบุคคลหรือครอบครัว ในภาวะยากลำบาก ด้านอาชีพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย หรือปัจจัยสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤต ประสบภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย 
*****************************