Written by Super User
โครงการเพื่อผู้สูงอายุ 
Project for the Aged
 
 
งานบ้านพักเพื่อผู้สูงอายุ  (Retirement Home project)
 
 
 
 
 
 
หลักการและเหตุผล
ด้วยตระหนักในคุณค่าของบุคคลทุกวัย  นอกจากเด็กกำพร้า คนพิการและผู้ที่เจ็บป่วยแล้ว  มีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่ต้องดำเนินชีวิตบั้นปลายอย่างโดดเดี่ยวอ้างว้าง   บ้างก็ขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีวิต   มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตามีเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง   โดยการจัดสร้างบ้านพักถาวรในบรรยากาศแบบครอบครัว   มีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดูแลด้านสุขภาพและการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวัน  การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน  การพัฒนาสุขภาพอนามัย สุขภาพจิต  การใช้เวลาในการธรรม เพื่อสร้างสรรค์ทัศนคติที่ดีและมีความมั่นคงทางจิตใจ  มีกำลังใจต่อการดำรงชีวิต
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
    1.เพื่อให้การช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม และแบ่งเบาภาระทางด้านจิตใจแก่ผู้สูงอายุ
    2.ให้มีบ้านพักถาวรสำหรับผู้สูงอายุ ในบรรยากาศแบบครอบครัวที่อบอุ่น หร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล
เพื่อผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งได้ใช้ชีวิตในบั้นปลายท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี
    3.ให้ความรู้ การดูแล เพื่อการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องทางด้านสุขอนามัย และสุขภาพจิตใจที่ดี
    4.ให้ผู้สูงอายุได้อยู่ร่วมสังคมและใช้เวลาสามัคคีธรรมร่วมกัน ได้รับการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ
    5.ให้ผู้สูงอายุได้มีทัศนคติที่ดีและมีความมั่นคงในจิตใจ  มีกำลังใจต่อการดำรงชึวิต
 
 
 
กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
         บ้านพักถาวรผู้สูงอายุโครงการแรก สำหรับชายและหญิง  ในที่ดินเบื้องต้น 20 ไร่ ตำบลจันทึก  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยพิจารณาแรกรับผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติดูแลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบการของบ้านพักผู้สูงอายุ-ในมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา 
 
แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ
1.  จัดโครงสร้างงานมูลนิธิฯ ให้มีโครงการเพื่อผู้สูงอายุ  พร้อมจัดหาผู้รับผิดชอบโครงการ
2.  จัดหาทุนทรัพย์และปัจจัยเพื่อดำเนินงานบ้านพัก
3.  จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อสร้างบ้านพักถาวร แห่งแรกคือที่ดินในตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง นครราชสีมา
4.  ปรับปรุงสถานที่  และจัดสร้างบ้านพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุ
5.  จัดหาบุคลากรหน้าที่ต่าง ๆประจำโครงการ  และคัดสรรผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์แรกรับเข้า
 
 
 
 
รูปภาพที่ดินสำหรับสร้างบ้านพักผู้สูงอายุในมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา
งานแรกที่ตำบลจันทึก  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

 

Category: