Written by Super User

โครงการเพื่อคนพิการ

(Project  for the Disabled)

 
หลักการและเหตุผล
ในสังคมปัจจุบันมีประชากรส่วนหนึ่งที่ประสบปัญหากลายเป็นผู้ทุพพลภาพ ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้ หรือไม่สามารถเคลื่อนไหวอวัยะส่วนหนึ่งส่วนใด    แต่ในสภาวะที่ไม่ปกตินี้ก็สามารถทดแทนด้วยความสามารถพิเศษอื่นในด้านต่าง ๆ ได้   พันธกิจเพื่อคนพิการมีภาระกิจหลักเพื่อช่วยเหลือคนพิการแบบต่าง ๆ ในด้านการดำรงชีวิต การศึกษา  การให้กำลังใจและการช่วยเหลืออื่นที่เป็นรูปธรรม  ให้ได้มีทัศนคติที่ดีและเกิดความเชื่อมั่นต่อตนเอง ให้ได้รับโอกาสเพื่อการฝึกฝนอาชีพ ทุนการศึกษา ให้ที่พักและปัจจัยเพื่อการดำรงชีวิต
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่อให้คนพิการไม่ต้องเป็นภาระต่อสังคมและสามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและสังคมได้
 
กลุ่มเป้าหมาย
ช่วยเหลือคนพิการด้านหูหนวก  ตาบอด  เป็นใบ้
 
วิธีการดำเนินงานโครงการ
1  การออกเยี่ยมเยียน
   ในแต่ละสัปดาห์เจ้าหน้าที่โครงการเพื่อคนพิการจะออกไปเยี่ยมเยียนคนพิการในที่อยู่และพื้นที่เป้าหมายตาม
   แผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นการพบปะ การให้คำปรึกษา การหนุนใจ และรับการเสริมกำลังใจกันและกัน
2. การดูแลสุขภาพอนามัย
   ช่วยเป็นธุระดูแลผู้พิการที่ป่วย พร้อมให้ความรู้/คำปรึกษาในการดูแลและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
3  ให้การช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพที่เหมาะสม  ทั้งการจัดหาทุนฝึกฝนอาชีพ  แหล่งประกอบอาชีพ 
   และการเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะในงานนั้น ๆ
4  บ้านพักถาวร
   จัดให้มีบ้านพักถาวรเพื่อเป็นบ้านพักฉุกเฉินสำหรับผู้พิการ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษา
 
ศูนย์ประสานงานโครงการเพื่อคนพิการ
**  ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้พิการทั่วไป สำนักงานเลขที่ 10 ถนนพัฒนาการซอย 17  แขวงสวนหลวง
     เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 
**  ศูนย์ช่วยเหลือคนพิการหูหนวก  เลขที่ 21/333  ซอยสมบูรณ์สุข  ถนนงามวงศ์วานซอย 31
     อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
**  ศูนย์ช่วยเหลือคนพิการสายตา  เลขที่ 64 หมู่ที่ 15  ตำบลนิเวศน์  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด
 
***********************************

 

Category: