Written by Super User

“หน่วยแพทย์เคลื่อนที่”  ในมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา

 
ความเป็นมาและหลักการเหตุผล
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2531 โดยศาสนาจารย์ ดร.วีรชัย  โกแวร์ ซึ่งมีใจแรงกล้าที่จะทำประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์ เพื่อถ่ายทอดความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในความห่วงใยคนเจ็บป่วยที่ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสทั้งที่อยู่ในชุมชนแออัดและท้องถิ่นที่ห่างไกลความเจริญ  ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต และปรารถนาจะให้เขาปลอดภัยจากโรคภัย แต่มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  ซึ่งแม้ว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นี้จะไม่สามารถช่วยเหลือได้ดีมีประสิทธิภาพเทียบเท่าโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทั่วไป  แต่จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดทั้งด้านการรักษาพยาบาล การให้คำปรึกษาและความรู้-ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน พร้อมนำเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมอบให้กับผู้ขัดสน  
 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา จดทะเบียนเป็นสถานพยาบาลเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2531 โดยมีนายแพทย์วีรพันธ์ ธนาประชุม  เป็นแพทย์อาสาสมัครประจำ    การดำเนินงานประกอบด้วยทีมงานอาสาสมัคร แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ จักษุแพทย์ และอาสาสมัครทั่วไปจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  อุทิศตัวเดินทางออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย  โดยทุนทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงานได้มาจากผู้บริจาคทั่วไป
การให้บริการ
1. ให้บริการทางด้านตรวจรักษาโรคทั่วไป  การตรวจฟัน  ถอนฟัน  ขูดหินปูนฟัน   ตรวจ-รักษาโรคตา  ผ่าตัด 
    ตาต้อเนื้อ   ต้อกระจกพร้อมเปลี่ยนเลนส์ตาเทียม  พร้อมนำเครื่องอุปโภค-บริโภคมอบให้กับผู้ขัดสน
2. ให้บริการกับประชาชนที่ยากไร้ด้อยโอกาสหรือกันดารขาดแคลนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทย
3. ไม่คิดค่าบริการใด ๆทั้งสิ้นจากประชาชนผู้มารับบริการ
 
ประชากรเป้าหมาย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชุมชนแออัดและพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ให้ได้รับการดูแลรักษาด้านสุขภาพอนามัย และได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยไม่มีการแบ่งแยกคณะ นิกาย หรือศาสนา
 
วัตถุประสงค์
1. ทำตามหลักการพระวจนะของพระเจ้า ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้เจ็บป่วยและผู้ด้อยโอกาส  โดยให้
การรักษาพยาบาลและความรู้ที่ถูกต้องจากแพทย์แผนปัจจุบัน    พร้อมนำเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น
ต่อการดำรงชีวิตไปมอบให้กับผู้ขัดสน
2. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐในการดูแลผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง
3. เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัยต่าง ๆ โดย
    ไม่มีการแบ่งแยกคณะ นิกาย หรือศาสนา
4. เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีกำลังมากกว่า ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นที่ขัดสน
 
หลักการดำเนินงาน
1. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันวางแผน จัดทำกำหนดการตารางงาน 
ประจำปีเพื่อนำทีมงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินทางออกไปให้บริการตรวจรักษาสุขภาพหรือให้การช่วยเหลืออื่น ๆกับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย  ปีละ 6-10 ครั้งตามความพร้อมของทีมงานอาสาสมัคร  หรือภาวะ
ภัยพิบัติต่าง ๆ 
2. ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด  อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
หรือชุมชน เพื่อขอการสนับสนุนและดำเนินงานร่วมกันในการให้บริการประชาชน
3.ประสานงานกับทีมงานอาสาสมัครและผู้สนับสนุน เพื่อจัดเตรียมบุคคลากรและวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อการดำเนิน
งานตามแผนงานเป้าหมาย
4. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯจะให้บริการทางด้านตรวจ-รักษาสุขภาพทั่วไปทางอายุรกรรม การตรวจฟัน ถอนฟัน
ขูดหินปูน   ตรวจ –รักษาโรคตา  ผ่าตัดตาต้อเนื้อ  ต้อกระจกพร้อมเปลี่ยนเลนส์ตาเทียม  และนำเครื่อง
อุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตไปมอบให้กับผู้ขัดสน 
5. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา จะไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้นจากประชาชนผู้มารับบริการ 
 
***********************
Category: