20190922_050911
🙏 ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนแนวหลัง ทั้งส่งใจเชียร์และสนับสนุนในปัจจัยด้านต่างๆ   เพื่อการออกพื้นที่
ยารักษาโรค อุปกรณ์ทางการแพทย์
ค่าน้ำมันรถ  อาหารทีมอาสาสมัคร และอื่นๆ
Read more: ทริปหน่วยแพทย์ วันที่ 20-22 กันยายน 2019 พื้นที่อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม ประชากรไทยที่เป็นชนกลุ่มน้อย เผ่าละว้าในพื้นที่อำเภอฮอด  และชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง แม้ว เย้า ลีซอ ในอำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  รวมถึงอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางมารับการตรวจรักษาสุขภาพจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์ มีจำนวนผู้เจ็บป่วยด้านอายุรกรรม ทันตกรรม รับแว่นสายตายาว รวม  650 คน
 
Read more: มูลนิธิวิคลิฟไทย จับมือ มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา ดูแลสุขภาพประขาชนชาวเขาเผ่าละว้าและชนเผ่าอื่นๆ