CCMF short Chart

1.สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า (Project for the Orphans)
บ้านพักถาวรเพื่อเด็กกำพร้า    ให้การอุปการะเด็กกำพร้าชายและเด็กหญิง รวมทั้งเด็กและเยาวชนในภาวะเสี่ยง โดยมูลนิธิฯจะจัดให้มีบ้านพักในบรรยากาศแบบครอบครัว รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมทั้งการศึกษาทุกระดับ      จนกว่าเด็กในอุปการะจะเติบโตและมีความรู้จนสามารถประกอบอาชีพที่ดีได้  โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดปัญหาสังคมและป้องกันมิให้เกิดปัญหาเยาวชนที่เป็นภาระต่อสังคม   และเพื่อสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพต่อประเทศชาติ  ประกอบด้วย
1.1  สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนบ้านร่มเย็นเชียงคำ(House of Grace ChiangKham) 
     ในเนื้อที่ร่วม 50 ไร่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 98/1  บ้านสบแวน  หมู่ที่ 8  ตำบลเชียงบาน  อำเภอ    
     เชียงคำ จังหวัดพะเยา  
1.2  ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนบ้านร่มเย็นวานรนิวาส (House of Grace Wanonniwat) 
     บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่  บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 13 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส  
     จังหวัดสกลนคร 
1.3 สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนบ้านร่มเย็นคลองหอยโข่ง(House of Grace Klong Hoi Kong)    
    (ใกล้สนามบินหาดใหญ่)  ตำบลโคกม่วง  อำเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา   
 ********   และบ้านหลังต่อไปในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
 
2. โครงการเพื่อคนพิการ  (Project for the Disabled)   
ในสังคมปัจจุบัน  มีประชากรส่วนหนึ่งที่ประสบปัญหาทุพพลภาพ  ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้  ไม่สามารถเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด  แต่ในสภาวะไม่ปกตินี้ก็สามารถทดแทนด้วยความสามารถพิเศษในด้านอื่น โครงการเพื่อคนพิการมีภาระกิจหลักเพื่อช่วยเหลือผู้พิการแบบต่างๆ ในด้านการดำรงชีวิต การศึกษา  การให้กำลังใจและการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม  ให้มีทัศนคติที่ดีและความเชื่อมั่นต่อตนเอง   ให้โอกาสเพื่อการฝึกฝนอาชีพ   ให้ที่พักและปัจจัยเพื่อการดำรงชีวิต     เพื่อให้คนพิการไม่ต้องเป็นภาระต่อสังคมแต่สามารถช่วยเหลือตนเองและสังคมได้
      ปัจจุบันศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้พิการทั่วไป  สำนักงานเลขที่ 10 ถนนพัฒนาการซอย 17 แขวงสวนหลวงและเขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 10250
      ศูนย์ช่วยเหลือคนพิการด้านหูหนวก  เลขที่ 21/333 ซอยสมบูรณ์สุข  ถนนงามวงศ์วานซอย 31 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000
      ศูนย์ช่วยเหลือคนพิการสายตา  เลขที่ 64 หมู่ที่ 15 ตำบลนิเวศน์  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 
 
3. โครงการเพื่อผู้สูงอายุ   (Project for the Aged)
ด้วยตระหนักในคุณค่าของบุคคลทุกวัย  นอกจากเด็ก,  คนทำงาน    และผู้ที่เจ็บป่วยแล้ว  มีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่ต้องดำเนินชีวิตบั้นปลายอย่างโดดเดี่ยวอ้างว้าง   บ้างก็ขาดคนส่งเสียดูแลค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน           มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตาจึงมีโครงการบ้านพักถาวรสำหรับผู้สูงอายุในบรรยากาศแบบครอบครัว (House of Care)  ให้มีสถานที่สำหรับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน   การออกกำลังกาย    การใช้เวลาในทางธรรม    มีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญดูแลด้านสุขภาพและการปฏิบัติตัวด้านทั่วๆไป       ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการทั้งหมด    และจัดสร้างบ้านพักในที่ดินของมูลนิธิฯ ”Glory Land”    เบื้องต้นจำนวน 20 ไร่ ในอำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  
      ปัจจุบันมูลนิธิพันธกิจสัมพันธิ์เมตตาได้เข้าไปปรับปรุงที่ดินในด้านต่าง ๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการดำเนินงานขั้นตอนต่อไปในการจัดสร้างและเปิดโครงการอย่างเป็นทางการต่อไป
 
 
4. โครงการส่งเสริมการศึกษา  (Project for Education)
นอกจากโครงการเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว  การศึกษาถือเป็นการป้องกันและระงับการเกิดปัญหาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากร  มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตาเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยเฉพาะในวัยเด็กและเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  โดยเฉพาะการเริ่มศึกษาในระดับปฐมวัยสำหรับเด็กกลุ่มหนึ่งที่มีถิ่นฐานจากชนบทที่ยังขาดโอกาสในสถานศึกษา  และความไม่เท่าเทียมกันเมื่อเทียบกับเด็กในเขตชุมชนเมือง   มูลนิธิฯจึงจัดให้มีสถาบันการศึกษาเพื่อเด็กในชนบทวัยชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาที่มีมาตรฐานและคุณภาพ  ที่ดำเนินงานโดยคนไทย พร้อมการสอนภาษาอังกฤษร่วมกับบุคลากรเจ้าของภาษาเอง  
4.1 โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน (ChiangKham Christian School)
โรงเรียนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 140  บ้านสบแวน หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา  เปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา
 4.2 ห้องสมุดประชาชนบ้านสบแวน  (Baan SobVaen Public Library)
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  เพื่อเป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ให้กับประชาชน และนักเรียน
นักศึกษาในท้องถิ่น รวมทั้งพื้นที่ข้างเคียง
 
5. โครงการเพื่อสุขภาพ (Project for Health Care)
เรื่องสุขภาพนับได้ว่ามีผลต่อการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเราเป็นอย่างมาก   ถ้ามีสุขภาพแข็งแรง  ร่างกายเจริญเติบโตอย่างปกติในทุกส่วน ก็สามารถดำเนินชีวิตในบทบาทหน้าที่ต่างๆได้เป็นอย่างดี  ครอบครัวเป็นปกติสุข  สังคมและประเทศก็จะเจริญก้าวหน้า
5.1 งานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (Medical Mobile Clinic)
    งานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐในการช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนหรือผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการรักษาพยาบาล   และคำแนะนำทางสุขภาพอนามัยอย่างถูกต้องจากแพทย์แผนปัจจุบัน  ลักษณะการดำเนินงานประกอบด้วยขบวนรถบัสหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯพร้อมเครื่องมือทางการแพทย์  ยารักษาโรค  และบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากหน่วยงานและสถานพยาบาลต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน อุทิศตัวเดินทางออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย  ให้บริการทางด้านตรวจ-รักษาโรคทั่วไปทางอายุรกรรม  ตรวจฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนฟัน    ตรวจ-รักษาโรคตา  ผ่าตัดตาต้อเนื้อ  ต้อกระจกพร้อมเปลี่ยนเลนส์ตาเทียม   และนำเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นไปมอบให้กับผู้ขัดสน ทั้งนี้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้นจากประชาชนผู้มารับบริการในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ.1988(พ.ศ.2531) จนถึงปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ.2553) นับเนื่องได้ 23 ปี  จำนวน 247 โครงการ  ใน 310 พื้นที่  มีประชาชนได้รับบริการแล้ว กว่า170,766 คน
      ปัจจุบันโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของพื้นที่ต่างๆ  ที่ได้แจ้งความประสงค์ไปถึงสำนักงานมูลนิธิฯเพื่อจัดตารางการออกพื้นที่ปฏิบัติงานประจำปี
5.2  งานส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย  (Traditional Thai Health Care)
      เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ การส่งเสริมอาชีพ จากวิถีภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย โดยวิธีการให้ความรู้  การฝึกอบรม  การสอนถึงการปฏิบัติตัวและการรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพร
 
6. โครงการเอเดน (Eden’s Project)  
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งผู้อยู่ห่างไกลความเจริญ ชาวเขา ชนกลุ่มน้อย  ซึ่งมีอาชีพหลักจากงานเกษตรกรรม “โครงการเอเดน”มีเป้าหมายเพื่อพัฒนางานเกษตรกรรมของชนกลุ่มน้อยให้มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงดูตัวเอง ครอบครัว
และนำมาซึ่งการพัฒนาสังคมโดยส่วนรวม    กลุ่มเป้าหมายของโครงการเอเดนคือเกษตรกรที่ยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย  ระยะเวลาของแต่ละโครงการขึ้นอยู่กับชนิดและรูปแบบของเกษตรกรรมนั้น ๆ  โดยมูลนิธิฯ จะช่วยเหลือทั้งด้านทุนทรัพย์และความรู้
ให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพื่อสามารถประกอบอาชีพได้เหมาะสมและมีรายได้เพียงพอต่อ
การดูแลตัวเอง ครอบครัวและนำมาซึ่งการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ที่ผ่านมามูลนิธิฯได้ให้การสนับสนุนด้านโครงการเกษตรกรรมแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่สรวย อำเภอแม่จัน ,จังหวัดพะเยา อำเภอเชียงคำ อำเภอภูซาง  และจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งหมดกว่า20 โครงการ ในอาชีพการทำนาดำ ทำไร่ข้าวก่ำ  เลี้ยงหมู  การปลูกดอกคำปูจู  การเลี้ยงปลา ทำไร่ถั่วลิสง ไร่ข้าวโพด และการอุตสาหกรรมย่อย เช่น การเย็บจักรโพ้ง เป็นต้น
 
7. โครงการบริการสาธารณประโยชน์  (General Social Welfare Project)
เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นรายบุคคลและรายครอบครัวในด้านการศึกษา, งานอาชีพ,  ที่อยู่อาศัยหรือเอกสารราชการ       โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนพบปะบุคคลเป้าหมาย ยังถิ่นพำนัก       หรือสำรวจความเดือดร้อนในพื้นที่ประสบภัย  เพื่อศึกษาข้อมูลความเดือดร้อนและความต้องการและให้การช่วยเหลือโดยตรง   เช่น  การบรรเทาทุกข์ในภาวะเร่งด่วนด้านบ้านพัก,   การช่วยเหลือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์จากภัยสังคมพร้อมบุตรในครรภ์,  การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย, ผู้ประสบอัคคีภัย  เป็นต้น     โดยรูปแบบงานพันธกิจสังคมสงเคราะห์ที่ผ่านมาได้แก่
 7.1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดชุมพร ,จังหวัดอุดรธานี ,  จังหวัดเพชรบูรณ์,  จังหวัดแพร่ ,  จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดจันทบุรี  จังหวัดพิษณุโลก   ล่าสุดคืออำเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
7.2 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึนามิจังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง  
7.3 การช่วยเหลือทั่วไปแก่ผู้ยากไร้อย่างเฉพาะเจาะจง 14 ครอบครัว
7.4 ช่วยเหลือเด็กหญิงในภาวะเสี่ยงให้มีครอบครัวใหม่พร้อมรับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น
7.5 ช่วยเหลือเด็กหญิงที่มีบุตรจากการประสบภัยสังคม  ให้สามารถกลับมามีชีวิตใหม่และรับ
โอกาสใหม่ทั้งด้านการดำเนินชีวิตและการศึกษา
7.6 การมอบสิ่งของให้กับโรงเรียน / นักเรียนที่กันดารขาดแคลน ในอำเภออมก๋อย เชียงใหม่
7.7 การมอบเครื่องอุปโภค-เครื่องบริโภคทั่วไปที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ให้กับผู้ขัดสนที่มารับบริการจากงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิฯ
7.8  การบริจาคชุดชั้นในสตรี และผ้าอนามัยไปมอบให้กับผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชลบุรี
 

 

8. พันธกิจเรือนจำ  Prison  Ministry

ก.ชื่อโครงการ   “ชีวิตสีขาว”

ข.ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  เป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาว

ค.หลักการและเหตุผล  เนื่องจากจำนวนผู้ต้องขังในประเทศไทยมีมาก  ซึ่งมูลนิธิฯเห็นความสำคัญและคุณค่าในชีวิตของผู้ต้องขังนี้   ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจิตใจและความคิด  โดยมั่นใจว่าหากผู้ต้องขังได้รับกำลังใจ การยอมรับ และการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม  เขาจะสามารถกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคม เป็นสมาชิกทึ่ครอบครัวพึ่งพาได้และจะร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

ง.วัตถุประสงค์   เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังในทัณฑสถานต่างๆ  ได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคม สามารถมีชีวิตและอาชีพที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับและเป็นกำลังพัฒนาประเทศ

จ. การดำเนินโครงการ

1  จัดหากลุ่มคนที่มีภาระใจ มีความต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังเพื่อมาร่วมโครงการ

2  จัดหาทัณฑสถานที่สามารถขออนุญาตเข้าไปเพื่อดำเนินโครงการ

3  อบรมความรู้ในเรื่องการดำเนินชีวิต  การอบรมอาชีพและทักษะที่สามารถช่วยให้ผู้ต้อง

    ขังในเรือนจำหรือเยาวชนในสถานพินิจ ได้นำไปใช้ประโยชน์หรือประกอบอาชีพได้เมื่อ

    พ้นโทษ

    3.1  ให้การอบรมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมในขณะที่อยู่ในเรือนจำ/สถานพินิจ

    3.2  ให้การส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาด้านอาชีพ

    3.3  จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูชีวิต เพื่อให้ไม่มีพฤฒิกรรมทำผิดซ้ำ

    3.4  จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับสู่สังคมได้

           อย่างมั่นคงและมั่นใจ

4  ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

**************************************