เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม ประชากรไทยที่เป็นชนกลุ่มน้อย เผ่าละว้าในพื้นที่อำเภอฮอด  และชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง แม้ว เย้า ลีซอ ในอำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  รวมถึงอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางมารับการตรวจรักษาสุขภาพจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์ มีจำนวนผู้เจ็บป่วยด้านอายุรกรรม ทันตกรรม รับแว่นสายตายาว รวม  650 คน
 
Read more: มูลนิธิวิคลิฟไทย จับมือ มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา ดูแลสุขภาพประขาชนชาวเขาเผ่าละว้าและชนเผ่าอื่นๆ

IMG 6786

             ท่ามกลางสายฝนหนักของพายุมรสุมที่เข้ามาในประเทศไทย  รถบัสหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ได้นำทีมอาสาสมัครบุคคลากรทางการแพทย์มุ่งหน้าเดินทางไปให้บริการประชาชนในจังหวัดอุบบราชธานี  ด้วยระยะทาง 598 กม.  จุดบริการแรกในวันเสาร์ที่  25 พฤษภาคม คือตะการพืชผล โดยความเอื้อเฟ้อสถานที่ให้ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านตระการ  มีผู้เจ็บป่วยมารับบริการด้านอายุรกรรม  ทันตกรรม รวม618 คน  และหน่วยแพทย์ CCMF ได้เดินทางต่อไปให้บริการในพื้นที่เป้าหมายที่ 2  ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม ที่อำเภอเดชอุดมโดยโรงเรียนบ้านนาประดู่ได้สนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงาน  มีผู้เจ็บป่วยอายุรกรรม ทันตกรรม รับการรักษา จำนวน 647 คน
รวมผู้รับบริการทั้ง 2 พื้นที่อำเภอ  1,265 คน
Read more: หน่วยแพทย์ CCMF ให้บริการประชาชน 2 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี
 
              ด้วยความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ทริปแรกของปี 2019อาสาสมัครหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พันธกิจสัมพันธ์เมตตา
มุ่งหน้าสู่จังหวัดสกลนคร  อำเภอวานรนิวาส  และจังหวัดบึงกาฬ  อำเภอเซกามีประชาชนผู้เจ็บป่วยทางด้านอายุรกรรม  ทันตกรรม ตรวจฟัน
ถอนฟัน ขูดหินปูน  และมีปัญหาทางด้านสายตา  เดินทางมารับการตรวจ-รักษาจากหน่วยแพทย์  ในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส  533 คน
และพื้นที่อำเภอเซกา 658  คน   ยอดรวม 1,191 คน
Read more: ประชาชนผู้ป่วยชาวสกลนครและบึงกาฬรับบริการจากหน่วยแพทย์