ด้วยความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ทริปแรกของปี 2019อาสาสมัครหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พันธกิจสัมพันธ์เมตตา
มุ่งหน้าสู่จังหวัดสกลนคร  อำเภอวานรนิวาส  และจังหวัดบึงกาฬ  อำเภอเซกามีประชาชนผู้เจ็บป่วยทางด้านอายุรกรรม  ทันตกรรม ตรวจฟัน
ถอนฟัน ขูดหินปูน  และมีปัญหาทางด้านสายตา  เดินทางมารับการตรวจ-รักษาจากหน่วยแพทย์  ในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส  533 คน
และพื้นที่อำเภอเซกา 658  คน   ยอดรวม 1,191 คน
 
 
ขอขอบคุณทีมอาสาสมัครผู้ร่วมปฏิบัติงานทุกท่าน
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนสถานที่ทำงานทั้ง 2 พื้นที่
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนทรัพย์  อาหาร และอุปกรณ์ต่างๆ