Walk Young

 

Walk Young 2018 Run for Study : พี่ได้วิ่ง น้องได้เรียน
วันที่จัดงาน - 10 กุมภาพันธ์ 2018 ณ สวนลุมพินิ
ระยะทางที่จัดวิ่ง - 2.5km ปล่อยตัว 6.15am, 5km ปล่อยตัว6.0am, 10km


https://www.facebook.com/WalkYoungWalkYoung/
http://ccmffoundation.org
https://www.ccmf-international.com/